Advies: ‘Stoppen met milieuzones’

Gemeenten moeten stoppen met het invoeren van milieuzones. Dat staat in het advies dat de Raad voor de Leefomgeving dinsdag heeft aangeboden aan minister Schultz van Haegen (I&M).

In plaats van milieuzones is er innovatie van de stadslogistiek nodig om aan- en afvoer van een toenemende stroom goederen goed aan te kunnen.

‘Met de invoering van milieuzones door gemeenten, met Utrecht als recent voorbeeld, gaat dat niet lukken. Gemeenten moeten in plaats daarvan uniforme eisen stellen aan leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid, en de invulling via innovatieve aanbesteding overlaten aan de sector’, aldus de Raad.

In het advies ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last’ stelt de Raad dat economische groei kan worden bevorderd met ander logistiek beleid. Als de logistiek goed inspeelt op nieuwe trends kunnen economische kansen worden verzilverd.’

Een ander advies uit het rapport is om de haven van Rotterdam een regiefunctie te geven in de ontwikkeling van Nederland in een ‘circulaire hub’ voor hergebruik van afvalstoffen. ‘De gunstige logistieke uitgangspositie van Nederland biedt kansen om als hub te fungeren, waar aanvoer, retour, recycling en servicestromen van Europa worden gestroomlijnd.’

0 Reacties | Nieuws, Voorpagina

Transportsector op keerpunt met energieverbruik

In energie-efficiëntie bleef de transport- en logistiekesector het afgelopen decennium achter bij andere sectoren. Het goede nieuws is dat zich de afgelopen tijd – zeker in het wegvervoer – een kentering aftekent. Positief is ook dat er nog veel potentieel ligt. Met zuinigere motoren, alternatieve brandstoffen, efficiënter voortbewegen en optimalere planning is aanzienlijke energiebesparing mogelijk.
Regelgeving is een belangrijke driver van zuiniger transport, maar voor logistieke bedrijven is er ook duidelijk een economische prikkel. Om duurzaamheidsredenen, maar zeker ook uit kostenoverwegingen is het dus interessant om hier sterk op in te zetten.

0 Reacties | Nieuws, Voorpagina

Bedrijfsinformatie kostbaarder dan ooit

Veel (logistieke) organisaties zitten op een kleine goudmijn. Ze hebben jaren aan logistieke informatie in hun systeem zitten maar doen daar niets mee. Toch is daar vaak wel eenvoudig iets mee te doen. Denk eens aan de top 10 lijstjes met kosten per km, per auto of per traject/lane. Denk aan de opbrengsten per opdrachtgever, de beperkingen per locatie, het volume in zendingen in een lane en de hoeveelheid werk per opdracht, de mate van samenlading etcetera. Breng dat eens gestructureerd in kaart en de conclusies worden feitelijk op een presenteerblaadje aangedragen.

Een aantal valkuilen zijn er echter ook:
– Informatie zit niet altijd in dezelfde systemen, en is dus lastiger samen te voegen;
– Informatie heeft een andere notatie: bijvoorbeeld een kenteken BP52XG is iets anders dan een kenteken BP-52-XG, terwijl wij direct het verband zien;
– Niet alle informatie wordt vastgelegd;
– De informatie stemt niet overeen met de daadwerkelijke situatie.

Een foutje in de informatie kan grote gevolgen hebben. Medewerkers vinden een fout en vegen alles van tafel onder het mom ‘dit klopt niet, dus het hele verhaal klopt niet’. Ook naar opdrachtgevers moet u heel sterk in uw schoenen staan voordat u een bewering doet.

Handleiding voor data
De handleiding voor het succesvol maken van uw data is lastig. Een student inhuren is maar een heel beperkte oplossing: zij kennen uw bedrijfsproces meestal niet maar komen met mooie grafieken die zij zelf nauwelijks kunnen uitleggen. Een goede medewerker heeft u elders nodig en heeft vaak de kennis niet om de gegevens te analyseren. En tenslotte moet u zelf voldoende tijd ‘spelen’ met de gegevens om genoeg zekerheid en inzicht te krijgen om de data daadwerkelijk bruikbaar te maken. Dus dat kost tijd en inzet, en wellicht een leercurve.

Uw eigen bedrijfsdata is vaak een pot met goud, alleen zit de deksel vaak redelijk strak op de pot. Aan u de uitdaging om die deksel netjes los te krijgen, en u zult er veel profijt van hebben.

0 Reacties | Nieuws, Voorpagina

Structurele bijdrage van logistieke sector aan Nederlandse economie is niet vanzelfsprekend

De sector Transport en Logistiek heeft een goede uitgangspositie om een structurele bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie. Maar de sector moet zich daarvoor sneller aan veranderende marktomstandigheden kunnen aanpassen. Focus op kostenbeheersing is niet langer voldoende en de volumes van vrijwel alle branches blijven vlak. Maar door slimmer om te gaan met logistiek, heldere keuzes te maken en data te analyseren kunnen ondernemers ontwikkelingen een stap voor zijn en klanten adviseren over innovatieve oplossingen voor logistieke vraagstukken. Dit concludeert ABN AMRO in haar visie op Transport en Logistiek.

De meeste logistieke bedrijven hebben een duidelijke efficiencyslag gemaakt en zijn inmiddels lean en mean. “Nu staan zij voor de uitdaging om snel en tijdig te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in een onvoorspelbare markt. Alles draait om het vermogen van bedrijven om blijvend snel te kunnen veranderen. Het is de kunst een strategie te ontwikkelen die tot continuïteit leidt. Efficiency en snel kunnen schakelen, zijn hierbij cruciaal”, benadrukt Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek van ABN AMRO.”

Vrijwel alle branches in de transport en logistieke sector hebben te maken met lage  volumescenario’s. Zo liggen de volumes van de binnenvaart op een laag niveau en verwacht ABN AMRO geen duidelijke kentering in 2013 voor deze branche. Hoewel de industriële productie licht groeit en de volumes naar Duitsland toenemen, nemen tegelijkertijd de volumes in de detailhandel en bouw af. Hieronder lijden ook de spoorvervoerders en het goederenvervoer over de weg. In het wegvervoer leidt overcapaciteit tot een aanhoudende felle concurrentie die vooral op prijs wordt gevoerd. ABN AMRO verwacht per saldo dat de vrachtvolumes in de branche in 2013 licht aantrekken, maar de druk op de marge blijft bestaan.

De Duitse economie houdt aardig stand en dat is goed nieuws voor de sector. Niet alleen de transporteurs plukken hier de vruchten van, maar ook de expediteurs profiteren van de toenemende goederenstromen naar Duitsland waardoor zij vorig jaar nog een lichte winst hebben geboekt. Zij zagen de omzet met 2 procent groeien. Wel is er bij de expediteurs meer sprake van concurrentie en moeten zij efficiënter en flexibeler werken.

Verdere automatisering zal zorgen voor optimalisatie van de bedrijfsprocessen en het genereren van meer en kwalitatief betere stuurinformatie. Er liggen duidelijke kansen op dit vlak. TLN onderzoek dit jaar wijst uit dat 56% van alle transportbedrijven tablets en/of smartphones gebruikt in zowel back als front office. Dat is een startpunt. Door slimmer om te gaan met logistiek kan de beladingsgraad verbeteren en kunnen ondernemers én opdrachtgevers samen hun rendement op logistieke activiteiten verbeteren. Tegelijkertijd levert een verder geautomatiseerde omgeving meer managementinformatie waarmee dienstverlening beter kan worden aangesloten op bestaande en toekomstige klantbehoeften. Het gebruik van dashboards om performance te meten en inzicht te geven in kosten en het real time online informatie geven over snelheid en tijdigheid zijn voorbeelden van toepassingen die de concurrentiepositie van de transportsector zullen verbeteren.

0 Reacties | Nieuws, Voorpagina

Overvolle parkeerplaatsen zorgen voor onveilige situaties

Volgens Rijkswaterstaat neemt het aantal vrachtwagenchauffeurs dat ‘s nachts op de vluchtstrook parkeert alarmerend toe. Volgens Rijkswaterstaat parkeren zij ‘s nachts de vrachtwagen op de vluchtstrook omdat, vooral op dinsdag-, woensdag-, en donderdagnacht de bewaakte parkeerplaatsen overvol zijn of omdat ze er niet voor willen betalen.

Rijkswaterstaat is bang dat door de vrachtwagens op de vluchtstroken gevaarlijke situaties ontstaan en er met name ‘s nachts ernstige ongevallen kunnen gebeuren.

Om deze reden begint RWS in juni een reclamecampagne waarin burgers en betrokkenen bij het transport wordt gevraagd met creatieve ideeën te komen.

“Omdat Europa steeds groter is geworden komen er ook meer vrachtwagens op de weg. Dat vergroot de druk op de parkeerplaatsen. Alleen al langs de A67 moeten er 250 parkeerplaatsen bijkomen”, zegt Rijkswaterstaat vrijdag.

Het grootst is het probleem langs de snelwegen in Limburg, Oost-Brabant en bij Oldenzaal. De politie heeft al enkele malen moeten ingrijpen.

0 Reacties | Nieuws, Voorpagina

Economische situatie transport- en logistieke sector blijft zorgelijk

De economische situatie van de Nederlandse transport- en logistiek sector is in het eerste kwartaal van 2013 verder verzwakt. Dat blijkt uit de conjunctuurenquête van Transport en Logistiek Nederland (TLN) over het eerste kwartaal van 2013. Zowel de omzet, winst als vrachtprijs daalden en ook het aantal opdrachten is aanhoudend laag. Het aantal faillissementen steeg dit eerste kwartaal met 14 procent ten opzicht van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Enig herstel in de sector wordt pas na 2013 verwacht.

Het gaat onverminderd slecht in een groot deel van de transport- en logistiek sector. De economische recessie drukt zwaar op veel ondernemers. Vooral de vrachtprijs blijft een zorgenkindje. Slechts 30 procent van de ondernemers kreeg dit eerste kwartaal een hogere vrachtprijs, terwijl bijna 70 procent van alle ondernemers niet meer geld voor een rit ontvingen of de vrachtprijs zelfs zagen dalen.

Hierdoor blijft voor veel bedrijven de omzet en winst ook achter. Daar komt nog bij dat circa 40 procent van alle bedrijven over onvoldoende orders beschikt om het tweede kwartaal door te komen. Ondernemers spreken van het slechtste eerste kwartaal in de afgelopen 4 jaren.

Verbetering pas in 2014
We hoeven op korte termijn niet te rekenen op een verbetering voor de sector, aldus TLN. De situatie van de Nederlandse economie is, net als die van andere Europese lidstaten, hachelijk. Pas als de Nederlandse economie weer aantrekt zal de situatie waarin de Nederlandse transportsector verkeert verbeteren. Driekwart van alle ondernemers verwacht pas in 2014 een voorzichtig herstel. Volgens de lenterapportage van de Europese Commissie zal de Nederlandse economie dit jaar zelfs sterker krimpen dan eerder werd gedacht.

Bouwvervoer
Voor het transport zijn vooral de bouw, de handel en de industrie bepalend. Met name de slechte situatie in de bouw drukt de resultaten van de transport en logistiek sector. Circa 25 procent van al het vervoer in Nederland is bouw gerelateerd. Er wordt de afgelopen jaren weinig geïnvesteerd in de bouw en ook de verkoop van huizen is historisch laag. Hierdoor hebben ondermeer de deelmarkten kiepautobedrijven, verhuizers en bouwmaterialenvervoer het zwaar te verduren.

Faillissementen
Het aantal faillissementen ligt hoger dan in het eerste kwartaal van 2012. In het eerste kwartaal 2013 waren er 14 procent meer faillissementen dan over dezelfde periode vorig jaar. Een overduidelijk bewijs dat deze economische crisis de sector hard treft.

0 Reacties | Nieuws, Voorpagina