Advies: ‘Stoppen met milieuzones’

09.10.2013

Gemeenten moeten stoppen met het invoeren van milieuzones. Dat staat in het advies dat de Raad voor de Leefomgeving dinsdag heeft aangeboden aan minister Schultz van Haegen (I&M). In plaats van milieuzones is er innovatie van de stadslogistiek nodig om aan- en afvoer van een toenemende stroom goederen goed aan te kunnen. 'Met de invoering van milieuzones door gemeenten, met Utrecht als recent voorbeeld, gaat dat niet lukken. Gemeenten moeten in plaats daarvan uniforme eisen stellen aan leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid, en de invulling via innovatieve aanbesteding overlaten aan de sector', aldus de Raad. In het advies ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last’ stelt de Raad dat economische groei kan worden bevorderd met ander logistiek beleid. Als de logistiek goed inspeelt op nieuwe trends kunnen economische kansen worden verzilverd.' Een ander advies uit het rapport is om de haven van Rotterdam een regiefunctie te geven in de ontwikkeling van Nederland in een 'circulaire hub' voor hergebruik van afvalstoffen. 'De gunstige logistieke uitgangspositie van Nederland biedt kansen om als hub te fungeren, waar aanvoer, retour, recycling en servicestromen van Europa worden gestroomlijnd.'

Transportsector op keerpunt met energieverbruik

08.08.2013

In energie-efficiëntie bleef de transport- en logistiekesector het afgelopen decennium achter bij andere sectoren. Het goede nieuws is dat zich de afgelopen tijd – zeker in het wegvervoer – een kentering aftekent. Positief is ook dat er nog veel potentieel ligt. Met zuinigere motoren, alternatieve brandstoffen, efficiënter voortbewegen en optimalere planning is aanzienlijke energiebesparing mogelijk. Regelgeving is een belangrijke driver van zuiniger transport, maar voor logistieke bedrijven is er ook duidelijk een economische prikkel. Om duurzaamheidsredenen, maar zeker ook uit kostenoverwegingen is het dus interessant om hier sterk op in te zetten.

Bedrijfsinformatie kostbaarder dan ooit

19.06.2013

Veel (logistieke) organisaties zitten op een kleine goudmijn. Ze hebben jaren aan logistieke informatie in hun systeem zitten maar doen daar niets mee. Toch is daar vaak wel eenvoudig iets mee te doen. Denk eens aan de top 10 lijstjes met kosten per km, per auto of per traject/lane. Denk aan de opbrengsten per opdrachtgever, de beperkingen per locatie, het volume in zendingen in een lane en de hoeveelheid werk per opdracht, de mate van samenlading etcetera. Breng dat eens gestructureerd in kaart en de conclusies worden feitelijk op een presenteerblaadje aangedragen. Een aantal valkuilen zijn er echter ook: - Informatie zit niet altijd in dezelfde systemen, en is dus lastiger samen te voegen; - Informatie heeft een andere notatie: bijvoorbeeld een kenteken BP52XG is iets anders dan een kenteken BP-52-XG, terwijl wij direct het verband zien; - Niet alle informatie wordt vastgelegd; - De informatie stemt niet overeen met de daadwerkelijke situatie. Een foutje in de informatie kan grote gevolgen hebben. Medewerkers vinden een fout en vegen alles van tafel onder het mom ‘dit klopt niet, dus het hele verhaal klopt niet’. Ook naar opdrachtgevers moet u heel sterk in uw schoenen staan voordat u een bewering doet. Handleiding voor data De handleiding voor het succesvol maken van uw data is lastig. Een student inhuren is maar een heel beperkte oplossing: zij kennen uw bedrijfsproces meestal niet maar komen met mooie grafieken die zij zelf nauwelijks kunnen uitleggen. Een goede medewerker heeft u elders nodig en heeft vaak de kennis niet om de gegevens te analyseren. En tenslotte moet u zelf voldoende tijd ‘spelen’ met de gegevens om genoeg zekerheid en inzicht te krijgen om de data daadwerkelijk bruikbaar te maken. Dus dat kost tijd en inzet, en wellicht een leercurve. Uw eigen bedrijfsdata is vaak een pot met goud, alleen zit de deksel vaak redelijk strak op de pot. Aan u de uitdaging om die deksel netjes los te krijgen, en u zult er veel profijt van hebben.

Structurele bijdrage van logistieke sector aan Nederlandse economie is niet vanzelfsprekend

24.05.2013

De sector Transport en Logistiek heeft een goede uitgangspositie om een structurele bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie. Maar de sector moet zich daarvoor sneller aan veranderende marktomstandigheden kunnen aanpassen. Focus op kostenbeheersing is niet langer voldoende en de volumes van vrijwel alle branches blijven vlak. Maar door slimmer om te gaan met logistiek, heldere keuzes te maken en data te analyseren kunnen ondernemers ontwikkelingen een stap voor zijn en klanten adviseren over innovatieve oplossingen voor logistieke vraagstukken. Dit concludeert ABN AMRO in haar visie op Transport en Logistiek. De meeste logistieke bedrijven hebben een duidelijke efficiencyslag gemaakt en zijn inmiddels lean en mean. "Nu staan zij voor de uitdaging om snel en tijdig te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in een onvoorspelbare markt. Alles draait om het vermogen van bedrijven om blijvend snel te kunnen veranderen. Het is de kunst een strategie te ontwikkelen die tot continuïteit leidt. Efficiency en snel kunnen schakelen, zijn hierbij cruciaal", benadrukt Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek van ABN AMRO." Vrijwel alle branches in de transport en logistieke sector hebben te maken met lage  volumescenario's. Zo liggen de volumes van de binnenvaart op een laag niveau en verwacht ABN AMRO geen duidelijke kentering in 2013 voor deze branche. Hoewel de industriële productie licht groeit en de volumes naar Duitsland toenemen, nemen tegelijkertijd de volumes in de detailhandel en bouw af. Hieronder lijden ook de spoorvervoerders en het goederenvervoer over de weg. In het wegvervoer leidt overcapaciteit tot een aanhoudende felle concurrentie die vooral op prijs wordt gevoerd. ABN AMRO verwacht per saldo dat de vrachtvolumes in de branche in 2013 licht aantrekken, maar de druk op de marge blijft bestaan. De Duitse economie houdt aardig stand en dat is goed nieuws voor de sector. Niet alleen de transporteurs plukken hier de vruchten van, maar ook de expediteurs profiteren van de toenemende goederenstromen naar Duitsland waardoor zij vorig jaar nog een lichte winst hebben geboekt. Zij zagen de omzet met 2 procent groeien. Wel is er bij de expediteurs meer sprake van concurrentie en moeten zij efficiënter en flexibeler werken. Verdere automatisering zal zorgen voor optimalisatie van de bedrijfsprocessen en het genereren van meer en kwalitatief betere stuurinformatie. Er liggen duidelijke kansen op dit vlak. TLN onderzoek dit jaar wijst uit dat 56% van alle transportbedrijven tablets en/of smartphones gebruikt in zowel back als front office. Dat is een startpunt. Door slimmer om te gaan met logistiek kan de beladingsgraad verbeteren en kunnen ondernemers én opdrachtgevers samen hun rendement op logistieke activiteiten verbeteren. Tegelijkertijd levert een verder geautomatiseerde omgeving meer managementinformatie waarmee dienstverlening beter kan worden aangesloten op bestaande en toekomstige klantbehoeften. Het gebruik van dashboards om performance te meten en inzicht te geven in kosten en het real time online informatie geven over snelheid en tijdigheid zijn voorbeelden van toepassingen die de concurrentiepositie van de transportsector zullen verbeteren.

Overvolle parkeerplaatsen zorgen voor onveilige situaties

17.05.2013

Volgens Rijkswaterstaat neemt het aantal vrachtwagenchauffeurs dat 's nachts op de vluchtstrook parkeert alarmerend toe. Volgens Rijkswaterstaat parkeren zij 's nachts de vrachtwagen op de vluchtstrook omdat, vooral op dinsdag-, woensdag-, en donderdagnacht de bewaakte parkeerplaatsen overvol zijn of omdat ze er niet voor willen betalen. Rijkswaterstaat is bang dat door de vrachtwagens op de vluchtstroken gevaarlijke situaties ontstaan en er met name 's nachts ernstige ongevallen kunnen gebeuren. Om deze reden begint RWS in juni een reclamecampagne waarin burgers en betrokkenen bij het transport wordt gevraagd met creatieve ideeën te komen. "Omdat Europa steeds groter is geworden komen er ook meer vrachtwagens op de weg. Dat vergroot de druk op de parkeerplaatsen. Alleen al langs de A67 moeten er 250 parkeerplaatsen bijkomen", zegt Rijkswaterstaat vrijdag. Het grootst is het probleem langs de snelwegen in Limburg, Oost-Brabant en bij Oldenzaal. De politie heeft al enkele malen moeten ingrijpen.

Economische situatie transport- en logistieke sector blijft zorgelijk

16.05.2013

De economische situatie van de Nederlandse transport- en logistiek sector is in het eerste kwartaal van 2013 verder verzwakt. Dat blijkt uit de conjunctuurenquête van Transport en Logistiek Nederland (TLN) over het eerste kwartaal van 2013. Zowel de omzet, winst als vrachtprijs daalden en ook het aantal opdrachten is aanhoudend laag. Het aantal faillissementen steeg dit eerste kwartaal met 14 procent ten opzicht van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Enig herstel in de sector wordt pas na 2013 verwacht. Het gaat onverminderd slecht in een groot deel van de transport- en logistiek sector. De economische recessie drukt zwaar op veel ondernemers. Vooral de vrachtprijs blijft een zorgenkindje. Slechts 30 procent van de ondernemers kreeg dit eerste kwartaal een hogere vrachtprijs, terwijl bijna 70 procent van alle ondernemers niet meer geld voor een rit ontvingen of de vrachtprijs zelfs zagen dalen. Hierdoor blijft voor veel bedrijven de omzet en winst ook achter. Daar komt nog bij dat circa 40 procent van alle bedrijven over onvoldoende orders beschikt om het tweede kwartaal door te komen. Ondernemers spreken van het slechtste eerste kwartaal in de afgelopen 4 jaren. Verbetering pas in 2014 We hoeven op korte termijn niet te rekenen op een verbetering voor de sector, aldus TLN. De situatie van de Nederlandse economie is, net als die van andere Europese lidstaten, hachelijk. Pas als de Nederlandse economie weer aantrekt zal de situatie waarin de Nederlandse transportsector verkeert verbeteren. Driekwart van alle ondernemers verwacht pas in 2014 een voorzichtig herstel. Volgens de lenterapportage van de Europese Commissie zal de Nederlandse economie dit jaar zelfs sterker krimpen dan eerder werd gedacht. Bouwvervoer Voor het transport zijn vooral de bouw, de handel en de industrie bepalend. Met name de slechte situatie in de bouw drukt de resultaten van de transport en logistiek sector. Circa 25 procent van al het vervoer in Nederland is bouw gerelateerd. Er wordt de afgelopen jaren weinig geïnvesteerd in de bouw en ook de verkoop van huizen is historisch laag. Hierdoor hebben ondermeer de deelmarkten kiepautobedrijven, verhuizers en bouwmaterialenvervoer het zwaar te verduren. Faillissementen Het aantal faillissementen ligt hoger dan in het eerste kwartaal van 2012. In het eerste kwartaal 2013 waren er 14 procent meer faillissementen dan over dezelfde periode vorig jaar. Een overduidelijk bewijs dat deze economische crisis de sector hard treft.

MVO in transport

18.04.2013

De transportsector houdt zich bezig met het vervoer van goederen en personen over de weg, het water, het spoor, de lucht of via pijpleidingen. Ook bedrijven in de op- en overslag behoren tot deze sector. Een groot gedeelte van de transportbedrijven zijn grensoverschrijdend. In de transportsector worden veel motorvoertuigen gebruikt. Dit heeft een grote impact op het milieu en klimaat. MVO in transport Milieu MVO in transport begint bij de primaire activiteit van de sector, het vervoeren van goederen en personen. De transportsector gebruikt voor het vervoer van goederen en personen veelal motorvoertuigen. Daarmee is de sector een belangrijke veroorzaker van uitstoot van fijnstof en CO2. Hier is dan ook de eerste winst te halen. Zuinige transportmiddelen en vermindering van kilometers door efficiënter vervoer besparen kosten en zorgen voor minder uitstoot. Ook het gebruik van alternatieve (schonere) brandstoffen en/ of aandrijftechnieken of het plaatsen van een roetfilter verlaagd vervuilende emissies. De uitstoot die ondanks deze maatregelen wordt uitgestoten kan worden compenseert voor het aanbieden van klimaatneutraal transport. Cradle to cradle biedt kansen voor de logistieke sector. Steeds meer bedrijven brengen producten van hernieuwbare materialen aan. Deze materialen en producten moeten na gebruik logistiek ingezameld worden en tot nieuwe producten/grondstoffen verwerkt worden. De transport speelt een belangrijke rol in het sluitend maken van deze kringloop. Het invoeren van een safety culture en zorgen dat de rij- en rusttijden worden gerespecteerd dragen bij aan een betere verkeersveiligheid en aan de gezondheid van de werknemers. Minder uitval is het gevolg. Bij de opslag van goederen en archivering valt door energiebezuiniging winst te halen. Dialoog met de omgeving in verband met verkeersveiligheid en geluidsoverlast draagt bij aan een positief imago van een bedrijf. Open communicatie en samenwerking in de keten verhogen de efficiëntie van het vervoer, doordat ritten beter op elkaar worden afgestemd. Een tracking and tracing systeem vergroot de transparantie van een keten. Mensen Naast milieufactoren, spelen ook mensfactoren een rol in deze bedrijfstak. Zo is het bij personenvervoer van belang om rekening te houden met de toegankelijkheid van het vervoer voor mensen met een beperking. Niet alle vervoersbedrijven zijn ingericht op prettig veilig vervoer van mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. Bovendien ontbreken op vele plaatsen nog geleidelijnen waarmee blinden en slechtzienden hun weg naar loketten en vervoersmiddelen kunnen vinden. Denk bij toegankelijkheid ook aan mensen met een visuele beperking. Er zijn veel belangenorganisaties die systemen ontwikkelen om reisinformatie te communiceren aan deze groep mensen, zij stellen dit vaak kostenloos beschikbaar. Waarom MVO De transportsector heeft door zijn gebruik van motorvoertuigen een grote impact op het milieu. De uitstoot van uitlaatgassen heeft effect zowel op de lokale luchtkwaliteit als op het klimaat. De transportsector kan deze negatieve impact verkleinen door het gebruik van zuinige transportmiddelen, efficiënter vervoer het gebruik van alternatieve brandstoffen en/ of aandrijftechnieken. Naast milieu, zijn bereikbaarheid en verkeersveiligheid thema's die de kern van de transportsector raken. Een ander belangrijk thema in de transport is retourlogistiek: Retourlogistiek is een vorm van Value Addded Logistic (VAL)activiteiten. VAL-activiteiten zorgen inmiddels voor 40 procent van de werkgelegenheid in de logistiek, en ontwikkelen zich steeds verder door. Steeds meer bedrijven brengen producten van hernieuwbare materialen aan. Deze materialen en producten moeten na gebruik logistiek ingezameld worden en tot nieuwe producten/grondstoffen verwerkt worden. De transport speelt een belangrijke rol in het sluitend maken van deze kringloop.

‘Sociaal akkoord zet wegvervoermarkt op slot’ aldus EVO

18.04.2013

Het sociaal akkoord zet de Nederlandse wegvervoermarkt op slot. Dit stelt verladersorganisatie EVO in reactie op de afspraken die sociale partners vorige week met het kabinet maakten. In het akkoord staat dat een vergunning voor het vervoeren van goederen van derden verplicht wordt vanaf 0 kilogram. Nu is dit nog 500 kilogram. De vergunning kost 4.000 euro - een disproportionele lastenverzwaring van in totaal 24 miljoen euro. Dit is slecht voor het Nederlands bedrijfsleven, aldus EVO. EVO stelt dat de vergunningseis zich niet richt op de kwaliteit van de dienstverlening. Weliswaar is een van de eisen het behalen van een diploma gericht op groot, internationaal goederenvervoer, maar dit diploma is voor veel koeriersdiensten, die regionaal werken, niet relevant. Door het verlagen van de vergunningsgrens naar 0 kilogram wordt de toetredingsdrempel tot de vervoermarkt te hoog, meent EVO. Het opleidingstraject voor een vergunning beroepsgoederenvervoer kost namelijk 4000 euro. EVO schat de totale kosten van deze wetswijziging op 24 miljoen euro. Een rekening die uiteindelijk bij de opdrachtgevers van transport, verladers, terechtkomt. EVO pleit al jaren voor het verhogen van de vergunningsgrens tot het Europees overeengekomen niveau van 3500 kilogram, omdat een efficiënte bedrijfsvoering voor verladers alleen mogelijk is in een open Europese markt. Doordat Nederland nu nog meer afwijkt van de Europese norm, ontbreekt voor Nederlandse handels- en productiebedrijven een gelijk speelveld met andere Europese landen. Dat betekent dat in Nederland gevestigde bedrijven zich uiteindelijk óf uit de markt prijzen, óf zich genoodzaakt zien hun logistieke operatie te verplaatsen. bron: evo.nl/nieuws

TLN blij met aandacht voor transportsector in sociaal akkoord

18.04.2013

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is blij met het specifieke plan van aanpak voor de transportsector zoals door de sociale partners in het sociaal akkoord is vastgelegd. Volgens TLN biedt het akkoord een sterk fundament om misstanden in de transportsector effectief aan te pakken. In het akkoord staat onder meer dat verdere liberalisering van de Europese transportmarkt door vrijgave van cabotage op dit moment ongewenst is. Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan naleving en handhaving van de wet- en regelgeving in de transportsector. Tot slot wordt ook ingezet op de aanpak van schijnzelfstandigheid en malafide uitzendbureaus. Volgens TLN ligt deze aanpak van de problemen in lijn met het gezamenlijk ‘position paper’ van TLN, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen dat vorige maand is gepresenteerd. Het voortbestaan van veel Nederlandse en Europese transportbedrijven wordt bedreigd door onduidelijke wetten en regels over toegang tot de markt. Daarnaast worden de huidige regels in de transportsector regelmatig slecht nageleefd en is de controle hierop gebrekkig. Om de problemen effectief aan te pakken is een breed maatschappelijk draagvlak van werkgevers, werknemers, politiek en overheid nodig. Volgens TLN legt dit sociaal akkoord een sterke basis voor deze gezamenlijke aanpak. TLN ziet het akkoord als een belangrijke steun in de rug voor het reeds ingeslagen beleid. Het akkoord ligt in lijn met het 'position paper' dat TLN vorige maand samen met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen heeft gepresenteerd over de aanpak van misstanden in de transportsector. Het sociaal akkoord stelt dat naleving en handhaving van bestaande wet- en regelgeving moet worden bevorderd door betrokken inspectiediensten en politie (in binnen- en buitenland) nauwer met elkaar te laten samenwerken. Volgens TLN is dit cruciaal voor een goed werkende Nederlandse en Europese transportmarkt. Door gebrek aan controle en handhaving, zoals op cabotage (het binnenlands vervoer door een buitenlandse vervoerder), neemt het risico op concurrentievervalsing toe. Bovendien waarschuwt TLN dat ook de veiligheid op de weg en de arbeidsomstandigheden van chauffeurs in gevaar komen wanneer regels niet worden nagekomen. De sociale partners en het kabinet willen ook dat schijnzelfstandigheid wordt aangepakt. Een van de maatregelen die hier voor in het akkoord is opgenomen, is om de ondergrens voor een ‘transportvergunning’ te verlagen van 500 kg naar 0 kg. Dat betekent in de praktijk dat iedereen die iets tegen betaling wil vervoeren, over een vergunning moet beschikken. Volgens TLN wordt hierdoor de kwaliteit en professionaliteit van de sector verbeterd. Tot slot worden malafide uitzendbureaus aangepakt. Hiervoor moeten afspraken worden gemaakt over minimale voorwaarden waar uitzendbureaus aan moeten voldoen en getoetst kunnen worden. bron: transport-online.nl/nieuws

Truck- en trailermarkt koerst op uitstel.

09.04.2013

De Nederlandse truck- en trailermarkt blijft aanlopen tegen het onzekere economische klimaat. Transporteurs houden zich op de vlakte en beperken de aanschaf van materieel dit jaar naar verwachting opnieuw. Hiermee zet de inkrimping van het wagenpark nog door. Toch is er perspectief. Met de veroudering van het wagenpark en de invoering van de Euro VI-norm komt het keerpunt voor de afzet immers dichterbij. In combinatie met langzame economische verbetering wordt voor 2014 weer groei voorzien ook al blijft het langjarig gemiddelde uit zicht. Trucks krijgen daarbij prioriteit boven trailers. Kenmerkend is dat transporteurs zich in de huidige tijd zeer calculerend opstellen en inruilwaarde daarbij zwaarder laten meewegen. Bovendien krijgt brandstofbesparing de komende jaren de volle aandacht. Transporteurs die blijven investeren en professionaliseren kunnen zich meer dan in het verleden onderscheiden. bron: ing.nl/transport

Logistieke waarde creëer je samen

06.03.2013

Zijn uw huidige relaties uw toekomstige partners? Het belang van een verbeterde kwaliteit van logistieke ketens wordt steeds vaker onderkend. Het gaat daarbij niet alleen meer om optimalisatie van bestaande ketens, maar juist ook om waardecreatie, en vernieuwende ketens. Twee op de drie verladers en logistiek dienstverleners geven aan dat een partnership leidt tot een versnelling in innovatie; gezamenlijke innovatie is de beste uiting van een geslaagd partnership! Toch komen de werkelijke partnerships nog onvoldoende van de grond. Oorzaak is gelegen in het verschil in beleving van de waarde van logistiek. Men kent elkaars achterliggende processen onvoldoende en deelt de strategische bedrijfsdoelen niet of slechts in beperkte mate. Bedrijven die vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid een efficiënte logistieke keten nastreven, bezitten een "waardevolle" maar wellicht nog verborgen opportunity. Serieus investeren in de klantrelatie loont, want partnership biedt veel potentie! bron: abnamro.nl/transport  

Transporteurs willen wel, nu verladers nog

10.01.2013

Na wat jaartjes achter de schermen van samenwerkingsprojecten te hebben mee gekeken, valt mij op dat verladers vaak de mogelijkheden voor horizontale samenwerking blokkeren door de wijze waarop ze transport inkopen. Walther Ploos van Amstel: (meer…)

Stijgende omzet voor transport

05.01.2013

De Nederlandse transportsector heeft meer omzet behaald in het derde kwartaal, ondanks de belabberde economische omstandigheden. In totaal groeide de omzet met ruim 3 procent, het tiende achtereenvolgende kwartaal van groei. Dat heeft het Centraal Bureau (meer…)

Overslag haven Rotterdam neemt 1,7% toe

01.01.2013

Ondanks de kwakkelende economie, is de goederenoverslag in de haven van Rotterdam in 2012 met 1,7% toegenomen. In totaal passeerde 442 miljoen ton goederen de haven. Hans Smits, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam: “Hoewel (meer…)

Pensioenregeling vanaf 1 januari 2013

31.12.2012

De pensioenregeling van Pensioenfonds Vervoer wordt per 1 januari 2013 gewijzigd. Dit is nodig om een zo goed mogelijke en betaalbare pensioenregeling te kunnen blijven bieden. Het betreft wijzigingen die zowel effect hebben (meer…)

De tol voor vrachtwagens in Duitsland

15.12.2012

Op de Duitse autosnelwegen en geselecteerde rijkswegen geldt een tolplicht voor binnen- en buitenlandse vrachtwagens vanaf 12 ton toegelaten totaalgewicht. Bussen en enkele andere voertuiggroepen vallen niet onder de tolplicht.  (meer…)

TransportConnect beeldmerk

TransportConnect

"Zonder transport geen... bouwmarkt, boodschappen of festival. Het belang van transport wordt door bijna iedereen onderkend en het is een feit dat zonder transport onze maatschappij tot stilstand komt." Transport bedrijven zullen altijd blijven bestaan, alleen wie nu geen actie onderneemt om verder te innoveren gaat achter de feiten aanlopen. Door deze achterstand is het mogelijk dat het transportbedrijf geen overlevingskansen meer heeft in de toekomst. Wij als TransportConnect denken dat door middel van samen te werken er betere mogelijkheden ontstaan in de logistieke wereld. Denk hier niet alleen aan samenwerking tussen transportbedrijven onderling maar ook met goede en betrouwbare partners. Onze gedachten voor het opzetten van deze website is om Nieuws, Discussie, Problemen en Ervaringen samen te brengen op een onafhankelijk platform voor het Transportbedrijf. Het platform is er dus voor het Transportbedrijf en niet voor zijn medewerkers.